23 February 2024

Zasady


REGULAMIN SERWISU KOSZALINNAFALI.PL

Właściciel niniejszego serwisu i jednocześnie administrator danych osobowych użytkowników tego serwisu informuje, że ewentualne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub inne działania właściciela serwisu z użyciem tych danych, wymaga od użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych, a w braku takiej zdolności stosowną zgodę winni wyrazić opiekunowie ustawowi użytkownika pisząc na adres biuroirz@gmail.com lub w analogiczny sposób zaakceptować uprzednio taką zgodę wyrażoną przez użytkownika ograniczonego w zdolności do czynności prawnych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu Koszalin na Fali znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.koszalinnafali.pl
  1. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Operatorem serwisu jest jego wydawca: Instytut Rozwoju Zrównoważonego, ul. Wyspiańskiego 12/1a, 75-900 Koszalin, NIP: 6692497384.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Operator – oznacza stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego;
  2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
  3. Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
  5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie;
  6. Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;
  7. Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
  8. Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej;
  9. Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;
  10. Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
  11. Ustawa – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  12. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego Regulaminu, dotyczące konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
 5. Operator zezwala Użytkownikowi i Użytkownikowi Zarejestrowanemu na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.
 6. W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku ściągania tekstów w ilości jednoznacznie wskazującej na ich kopiowanie, a nie na przeglądanie, Operator ma prawo w każdej chwili zablokować Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Zarejestrowanemu dostęp do korzystania z Serwisu.
 7. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach lub Wypowiedziach publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych dla określonych działań.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika i Użytkowników Zarejestrowanych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika oraz Użytkownika Zarejestrowanego na ich podstawie decyzji.

II. UŻYTKOWNICY, UŻYTKOWNICY ZAREJESTROWANI

 1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
 2. Dokonując Rejestracji, a także bez dokonania Rejestracji każdorazowo w momencie umieszczenia w Serwisie materiałów z poziomu przeglądarki, Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku w Serwisie obok imienia i nazwiska Użytkownika oraz Użytkownika Zarejestrowanego lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Wpisów w Serwisie.
 3. W ramach akceptacji Regulaminu Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w Serwisie Wizerunku z poziomu przeglądarki, Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie przysługuje wynagrodzenie.
 4. Dokonując Rejestracji, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem oraz Użytkownikiem Zarejestrowanym a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz Użytkownika Zarejestrowanego przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 6. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
 7. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem oraz Użytkownikiem Zarejestrowanym stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 8. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
  • powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
  • postanowień niniejszego Regulaminu;
  • norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.
 9. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy oraz Użytkownicy Zarejestrowani są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom oraz Użytkownikom Zarejestrowanym nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z Regulaminem lub określonymi przepisami polskiego prawa.
 4. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
 5. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany będzie zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.

IV. REGUŁY UDZIELENIA LICENCJI NA MATERIAŁY ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW, UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH

 1. W ramach akceptacji Regulaminu Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w Serwisie opisanych materiałów, Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany upoważnia Operatora, wraz z prawem do sublicencji, do publikowania w Serwisie materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów j.w. na następujących polach eksploatacji (licencja):
  • wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  • każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
   • w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   • na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu
   • poprzez emisję w radiu i telewizji,
   • poprzez publikację w prasie,
   • poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
   • przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
   • wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.
 2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny.
 5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.
 7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika oraz Użytkownika Zarejestrowanego.
 8. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem materiałów, komentarzy artykułów i wpisów, a także że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści. W materiale może występować wizerunek jedynie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego.

V. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
 2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom oraz Użytkownikom Zarejestrowanym na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
 4. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 5. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
 6. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 7. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem biuroirz@gmail.com Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres: biuroirz@gmail.com Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych elektronicznie.
 8. Każdy Użytkownik i Użytkownik zarejestrowany może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu lub poprzez wyrejestrowanie konta Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego.
 1. Usługi społecznościowe mające za cel zamieszczenie na stronach Serwisu wpisu lub komentarza będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami:
  • Usługa komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami Zarejestrowanymi, w szczególności poprzez dokonywanie wpisów lub komentarzy,
  • Usługa komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego Użytkownika Zarejestrowanego,
  • W ramach usługi elektronicznej komentarzy, Serwis udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie wpisu lub komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności to Użytkownik Zarejestrowany decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Serwisu,
  • Operator oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych:
   • Wpisów i komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
   • Wpisów i komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem Serwisu co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji,
    – w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
 1. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie wpisu lub komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia wpisów i komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
 2. Operator oświadcza, że nie stosuje mechanizmu akceptacji i weryfikacji komentarzy pojawiających się w Serwisie, za które to komentarze pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik Zarejestrowany. Jednocześnie operator zachowuje możliwość do usuwania komentarzy, które zostaną zgłoszone przez Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych, jako treści naruszające Regulamin lub inne przepisy polskiego prawa.
 3. Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać poprzez formularz kontaktowy lub na adres mailowy biuroirz@gmail.com